Podklady pre znalecký posudok na pozemok

 

Podklady sa vzťahujú na hodnotený pozemok:

· aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV) - získate na príslušnej Správe katastra,

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy - získate na príslušnej Správe katastra. U pozemkov evidovaných v registri E je potrebná kópia mapy určeného operátu.

· overený geometrický plán - pri zmenách na pozemku (napr. zlučovanie, rozdelenie pozemkov). Geometrický plán vypracuje autorizovaný geodet na požiadanie, pričom je potrebné overenie geometrického plánu na Správe katastra. V prípade nutnosti viem zabezpečiť zodpovedného geodeta.

· výhľadové využitie pozemku - vyžaduje sa u pozemkov neurčených na stavbu, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Dokladom je územné rozhodnutie, stavebné povolenie, územný plán - dokumenty, ktoré vypovedajú o budúcom možnom využití pozemku (platí pre pozemky mimo zastavaného územia obce).

 

 

Prejsť späť na podklady.

 

Pre ostatné typy nehnuteľností je nutné prekonzultovať potrebné podklady. Kontakt na nájdete v záložke „Kontakt“.

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti