Podklady pre znalecký posudok na byt, nebytový priestor

 

Podklady sa vzťahujú na hodnotený byt, resp. nebytový priestor.

 

Bežný byt (nebytový priestor) v užívaní:

· aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV) - získate na príslušnej Správe katastra. V prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver bankové inštitúcie požadujú LV staršie nie viac ako 3 mesiace.

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy - získate na príslušnej Správe katastra,

· doklad o veku bytového domu - za nepatrný poplatok poskytuje správca bytového domu, prípadne obecný úrad. Ako doklad môže byť použitá aj zmluva (napr. kúpno-predajná, v ktorej je takýto údaj uvedený.

· pôdorys bytu, resp. nebytového priestoru (ak je k dispozícii) - v prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie a zameranie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov bytu,

· v minulosti sa požadoval doklad o nadobudnutí bytu (najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva,..) - v súčasnosti už táto požiadavka neplatí a tento doklad nie je potrebný pre vypracovanie znaleckého posudku. V niektorých prípadoch je však možné zo zmluvy vyčítať dátum začiatku užívania bytového domu, takže v tomto prípade takáto zmluva nahrádza doklad o veku domu. V prípade znaleckého posudku pre účel poskytnutia hypotekárneho úveru si pre istotu overte u vášho poskytovateľa úveru potrebu predložiť tento doklad.

 

Rozostavaný byt (nebytový priestor):

· aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV) - získate na príslušnej Správe katastra,

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy - získate na príslušnej Správe katastra,

· stavebné povolenie - pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby - získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce.

· nadobúdací doklad (zmluva o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a pod.)

· pôdorys bytu (nebytového priestoru) - u novostavieb by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie. V prípade, že nie je k dispozícii, vyhotovím zakreslenie a zameranie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov bytu.

 

Pozn.:

Nezabudnite si pred obhliadkou zabezpečiť prístup k vlastnej pivnici, ktorá patrí k bytu.

 

Prejsť späť na podklady.

 

Pre ostatné typy nehnuteľností je nutné prekonzultovať potrebné podklady. Kontakt na nájdete v záložke „Kontakt“.

 

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti