Podklady pre znalecký posudok na rodinný dom, chatu, chalupu, resp. rekreačný dom

 

Podklady sa vzťahujú na hodnotenú stavbu.

 

Stavba (skolaudovaná), ktorá je už v užívaní:

· aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) - získate na príslušnej Správe katastra. V prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver bankové inštitúcie požadujú LV staršie nie viac ako 3 mesiace.

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy - získate na príslušnej Správe katastra,

· doklad o veku domu a účelu (platí aj pre prístavby, nadstavby,..) - kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného úradu (platí hlavne pre staršie domy—v tomto prípade sa ho vystaví obec na žiadosť majiteľa stavby pre účel ohodnotenia nehnuteľnosti),

· pôdorysy podlaží (napr. projektová dokumentácia) - v prípade, že nie je k dispozícii, znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním  skutočných rozmerov domu.

 

Pre rozostavanú stavbu (nezapísanú v katastri nehnuteľností, tzn. stavba nie je evidovaná na liste vlastníctva ani v katastrálnej mape), resp. stavbu skolaudovanú, ktorá sa pôdorysne rozširuje napr. formou prístavby a pod.):

· aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (výpis z listu vlastníctva - LV) - získate na príslušnej Správe katastra.

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy - získate na príslušnej Správe katastra,

· overený geometrický plán - vypracuje autorizovaný geodet na požiadanie, pričom je potrebné overenie plánu na Správe katastra. V prípade nutnosti viem zabezpečiť zodpovedného geodeta.

· stavebné povolenie - pre rozostavané stavby slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby - získate z príslušného stavebného úradu, resp. obce,

· projektová dokumentácia overená stavebným úradom - slúži na výpočet dokončenosti (rozostavanosti) stavby. V prípade, že nie je táto k dispozícii, a neexistuje iný doklad o plánovanom stavebno-technickom stave domu, objednávateľ poskytne znalcovi informácie o plánovanom stave (neoverená dokumentácia, výpoveď objednávateľa). Znalec vyhotoví zakreslenie skutkového stavu so zameraním rozmerov domu.

 

 

Prejsť späť na podklady.

 

Podklady sa môžu líšiť podľa konkrétnej nehnuteľnosti. Pre ostatné typy nehnuteľností je nutné prekonzultovať potrebné podklady. Kontakt na nájdete v záložke „Kontakt“.

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti