Podklady pre znalecký posudok na prevádzkové (podnikateľské) objekty

 

.

Bežné podklady sa vzťahujú na hodnotenú stavbu.

· aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva - LV) - získate na príslušnej Správe katastra. V prípade znaleckého posudku pre hypotekárny úver bankové inštitúcie požadujú LV staršie nie viac ako 3 mesiace.

· aktuálna kópia z katastrálnej mapy - získate na príslušnej Správe katastra,

· doklad o veku - kolaudačné rozhodnutie, povolenie o užívaní stavby, príp. potvrdenie obce. Tento doklad získate z príslušného stavebného úradu, resp. obecného úradu, a pod.

· pôdorysy podlaží (ak k dispozícii) - v prípade, že nie k dispozícii, vyhotovím zakreslenie a zameranie skutkového stavu s vyznačením skutočných rozmerov stavby,

· nájomné zmluvy - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,

· výmer za daň z nehnuteľností - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,

· zmluva na poistenie stavby - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom,

· ostatné zmluvy spojené s užívaním nehnuteľnosti - pre nehnuteľnosti schopné dosiahnuť výnos prenájmom (zmluva o zriadení vecného bremena, predkupného práva a ostatné.),

 

U tohto druhu stavieb sú podklady individuálne, preto je najvhodnejšie stretnutie so znalcom.

 

Prejsť späť na podklady.

 

Pre ostatné typy nehnuteľností je nutné prekonzultovať potrebné podklady. Kontakt na nájdete v záložke „Kontakt“.

Ing. Juraj Veselko

 

Znalec - znalecký posudok pre vaše nehnuteľnosti